Aktualizacja 3.54

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.54:
– we wzorze umowy opublikowanym na stronie https://www.programdlaszkol.org/program/warunki-udzialu znajduje się błąd: w § 3 punkt 1 i punkt 4 jest błędnie wpisany „§ 6” a powinien być „§ 5”. Wzór umowy w programie został poprawiony (na ww. stronie jest jeszcze wzór z błędami).