Author:

Aktualizacja 3.86

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.86:– aktualizacja wzoru umowy na rok szkolny 2021/2022 (Załącznik VIII) zgodnie z obowiązującymi informacjami ze strony KOWR-u https://www.programdlaszkol.org/program/warunki-udzialu

Aktualizacja 3.73

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.73:– aktualizacja bazy danych do wersji 2.2.– w Ustawieniach programu, zakładka WZ-ki cd., dodawane zostały opcje: bez nr WZ-ki dla komponentu mlecznego (tylko wydruki) oraz bez nr WZ-ki dla komponentu owocowo-warzywnego (tylko wydruki). Zaznaczenie danej opcji spowoduje, że na wydruku WZ-ki nie będzie drukowany jej […]

Aktualizacja 3.71

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.71:– w głównym oknie programu w zakładkach Trasy Mleko oraz Trasy Owoce w prawym dolnym rogu dodane zostały okienka informujące o asortymencie danej trasy. Zmiana zaznaczenia trasy powoduje odświeżenie wyświetlanych danych. Tuż pod tabelką wyświetla się etykieta: Trasa: nazwa trasy | data. W polu tekstowym […]

Aktualizacja 3.69

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.69:– w oknie Lista umów i aneksów dodana została możliwość wyszukiwania szkół.– podczas drukowania WZ-ek/ki z porcjami zdalnymi dodana zostanie dodatkowa strona z tabelką zawierającą informacje: Data udostępniania, Towar, Ilość zdalnie, Ilość stacjonarnie.

Aktualizacja 3.66

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.66:– w oknie Załącznika IV dodana została możliwość wybierania zakresu dat mniejszego niż 6 tygodni (analogicznie jak w oknach załącznika V i VA). Po wybraniu roku szkolnego, semestru oraz okresu a następnie odpowiednich tygodni zamiast pola tekstowego z datą od – do dostępna jest lista […]

Aktualizacja 3.62

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.62:– w oknie Załącznika V oraz Va dodana została możliwość wybierania zakresu dat mniejszego niż 6 tygodni. Po wybraniu roku szkolnego, semestru oraz okresu a następnie odpowiednich tygodni zamiast pola tekstowego z datą od – do dostępna jest lista rozwijalna z zakresami dat. Oczywiście minimalny […]

Aktualizacja 3.58

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.58: – w menu Magazyn dodana została pozycja „WZ dodatkowe”– aktualizacja bazy danych do wersji 2.0 (w związku z wprowadzeniem dodatkowych WZ-ek) Wspomniane dodatkowe WZ-ki nie są brane pod uwagę w rozrachunkach ze szkołami. Służą udokumentowaniu wydania zakupionego towaru w ramach „Programu dla szkół” innym […]

Aktualizacja 3.55

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.55:– aktualizacja wzoru Załącznika V, Va oraz IV.– aktualizacja bazy danych do wersji 1.9 (w związku z podziałek w Załączniku Va na porcje zdalne i stacjonarne)– do głównego okna programu, w zakładkach WZ Mleko oraz WZ Owoce, dodane zostały przyciski „Pozycje WZ-ki” oraz „Porcje zdalne”. […]

Aktualizacja 3.54

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.54:– we wzorze umowy opublikowanym na stronie https://www.programdlaszkol.org/program/warunki-udzialu znajduje się błąd: w § 3 punkt 1 i punkt 4 jest błędnie wpisany „§ 6” a powinien być „§ 5”. Wzór umowy w programie został poprawiony (na ww. stronie jest jeszcze wzór z błędami).

Aktualizacja 3.52

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.52: – do okna „Tygodnie 2018/2019 i dalej” dodane zostało pole tekstowe, w którym program będzie wyświetlał zakres daty lub numery tygodni dla wybranego semestru. Zaznaczenie opcji „Numer tygodnia zamiast zakresu dat” spowoduje zamianę zakresu dat na numery tygodni. Przycisk odśwież (pomarańczowe strzałeczki) powoduje wyczyszczenie […]